Зроби донат на ЗСУ
Зроби донат на ЗСУ
Зроби донат на ЗСУ

Редакція ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ від 25.05.2023 року

Ця Публічна оферта про надання благодійних пожертвувань у благодійних цілях (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник), які є відвідувачами офіційного сайту Благодійної організації «Благодійний фонд «Міжнародний рух єдності» (надалі – «Організація») у мережі інтернет за посиланням https://ruhednosti.org (надалі – «Сайт») та бажають здійснити благодійну пожертву у розумінні даної публічної оферти (надалі – Договір благодійної пожертви), разом за текстом Оферти іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

Текст Оферти є офіційною пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд «Міжнародний рух єдності», в особі директора Спірідовича Владислава Сергійовича, який діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (надалі – «Договір»), суть якого викладена нижче.

 

1. Визначення та поняття.

1.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, адресована до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 

2. Предмет договору.

2.1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача від Благодійника до Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань для реалізації статутних цілей та діяльності Організації, а також щодо надання Організацією благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду.

2.2. Обсяг та розмір благодійних пожертвувань Благодійник визначає самостійно на власний розсуд.

2.3. Виконання сторонами умов Оферти не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

2.4. Сторони підтверджують, що отримання прибутку (прямо чи опосередковано) Сторонами не є предметом Оферти.

2.5. Прийняття Благодійником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом сплати Благодійної пожертви.

 

3. Акцепт Оферти.

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації за посиланням https://ruhednosti.org/documents/, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою та цілями публічного збору благодійних пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.2. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ст. 634, 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти Договір благодійної пожертви вважається укладеним.

3.3. Сторони погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми Договору благодійної пожертви, не означає його недійсність.

 

4. Права та обов’язки Організації.

4.1. Організація має право:

4.1.1. Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти та Договору благодійної пожертви.

4.1.2. Змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах Статутної діяльності Організації.

4.1.3. Використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, без погодження з Благодійником, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. Організація зобов’язана:

4.2.1. Створити умови необхідні Благодійнику для внесення Благодійної пожертви згідно умов Оферти.

4.2.2. Використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації.

4.2.3. Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника, не передавати її третім особам без згоди Благодійника, за винятком випадків, встановлених Офертою і чинним законодавством України.

 

5. Права та обов’язки Благодійника.

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Організації у спосіб зазначений у Договорі.

5.1.2. Звернутися до Організації з метою отримання звіту щодо використання Організацією благодійних пожертвувань.

5.2. Благодійник зобов’язаний:

5.2.1. Детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати благодійної пожертви, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

 

6. Місце та строки отримання благодійних пожертв.

6.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу у порядку, передбаченому ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

6.2. Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

 

7. Порядок здійснення благодійної пожертви.

7.1. Організація забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківські рахунки Організації (через платіжні сервіси Приватбанк, Monobank, Swift перекази, платіжною системою LiqPay) за посиланням https://ruhednosti.org/donate/.

Благодійник на власний вибір обирає формат платежу.

7.2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

7.3. Благодійна пожертва, сплачена Благодійником, не підлягає поверненню за жодних обставин.

7.4 Залишок невикористаної благодійної пожертви (допомоги), які надійшли до Організації (Бенефіціара), використовується нею в подальшому виключно в межах Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та для досягнення цілей, визначених Статутом Організації, опублікованого за посиланням https://ruhednosti.org/documents/.

7.5. Благодійник надає Організації свою згоду на те, що кошти, які залишилися від виконання проекту, на який йшов збір, можуть бути використані Організацією під час реалізації інших проектів та/або на інші цілі передбачені Статутом Організації.

 

8. Порядок використання благодійних пожертвувань.

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями статутної діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви не повертаються. Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

8.2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви.

8.3. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

Доступ до звітів Організації здійснюється шляхом звернення на посилання Організації:   https://ruhednosti.org/zvitnist/. Інша інформація представляється Організацією за запитами у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

 

9. Відповідальність Сторін.

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

9.2. Організація не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Організація не змогла виконати свої зобов’язання за Офертою.

 

10. Конфіденційність та захист персональних даних.

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

10.2. Організація здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Організації на Сайті, йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Організацією, листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.

10.4. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

10.5. Організація не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.11. Строк дії Оферти. Порядок внесення змін та доповнень.

11.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти.

11.2. Організація має право змінювати умови Публічної оферти без згоди Благодійника. Організація залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті.

11.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.

 

12. Порядок вирішення спорів.

12.1. Спори та суперечки, що виникають при виконанні Договору благодійної пожертви укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

12.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.

12.3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

13. Форс-мажор.

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за умовами Оферти, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, а саме: пожеж, епідемій, повенів, землетрусів чи інших стихійних лих, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, карантинних обмежень, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

13.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором у результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх виникнення та наявності.

13.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Організації про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

13.4. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані уповноваженими органами державної влади України.

 

14. Інформація про Організацію.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Міжнародний рух єдності», код ЄДРПОУ 44797809, 03126, місто Київ, вул. Героїв Севастополя, будинок 39/8, офіс 317,тел. +380663381219, e-mail: [email protected], IBAN UA503052990000026002035021862, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

 

Додаток

до Публічної оферти про

надання благодійних пожертвувань

 

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ

на збір, обробку та використання персональних даних
 

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійних пожертвувань Благодійної організації «Благодійний фонд «Міжнародний рух єдності», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю Благодійній організації «Благодійний фонд «Міжнародний рух єдності», надалі – «Фонд», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних контрагентів Фонду, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних контрагентів Фонду, цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження інформації, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну

Наш сайт використовує cookies. Детально про умови використання Ви можете дізнатися тут.